Projectes d’obres de rehabilitació

A Inteca oferim un servei integral en l’àmbit de la projecció i l’execució d’obres. En aquest sentit gestionem, dirigim i executem rehabilitacions, reformes i instal·lacions tant per a particulars com per a empreses, sent un dels nostres principals clients les comunitats de veïns.

Igualment intervenim en la projecció i control de l’execució de qualsevol tipus d’obra nova, com edificis plurifamiliars i habitatges unifamiliars.

En el procés d’obres de rehabilitació d’edificis, realitzem una acurada diagnosi prèvia dels elements constructius (façanes, cobertes, terrasses, patis i celoberts, instal.lacions…), per la determinació de les solucions constructives.

Una vegada realitzat l’informe amb les conclusions i estat d’amidaments, estem en disposició de sol.licitar a diferents empreses rehabilitadores la seva valoració económica dels treballs dictaminats.

 • Realitzem el comparatiu de pressupostos per la tria d’un constructor.
 • Redactem el projecte tècnic i tramitem les llicències corresponents.
 • Fem el seguiment i control del procés constructiu.
 • A més a més tramitem enfront les administracions, els ajuts públics existents en cada moment.

rehabilitacio-fachada2

rehabilitacio-fachada

Recomanacions sobre obres de rehabilitació

 • Consells per a fer reformes a casa

  Sovint associem les reformes de la casa amb problemes i mals de cap. Les despeses inesperades que inflen el pressupost, la mala qualitat dels acabats i l’incompliment dels terminis d’entrega de l’obra són fets habituals. Encara que sembli una constant en qualsevol reforma, res més lluny de la realitat pensar allò de “era inevitable”.

  Si es segueixen unes pautes bàsiques abans començar i amb un bon assessorament, una bona planificació i un bon control, les obres s’han de realitzar sense patir imprevistos, excuses inesperades, ni veure mal invertits els seus diners. Abans d’iniciar un reforma, per simple que sigui, és convenient demanar l’assessorament d’un tècnic.

  El 90% de les reformes haguessin sortit millor si s’hagués realitzat aquest pas. Si bé un mateix pot pintar una habitació sense necessitat d’assessorar-se, per enderrocar un envà, canviar el traçat de les instal·lacions o variar la distribució de l’habitatge pot ser decisiva una opinió tècnica. A més a més un tècnic pot realitzar una revisió de l’habitatge per detectar possibles anomalies o problemes ocults. Casos habituals, com haver fet la cuina nova i no poder connectar la campana amb la sortida de fums, o tenir l’aigüera lluny del desguàs, o veure com després d’haver fet un habitatge nou cal procedir a desmuntar els cels rasos i paviments per reforçar les bigues dels sostres, podrien evitar-se.

  Abans d’iniciar les obres de reforma és important acudir a l’Ajuntament per sol·licitar el permís d’obres municipal, sense oblidar que molts cops també cal demanar un altre permís a la comunitat de propietaris. No ha d’iniciar-se cap obra sense el corresponent permís d’obres. El propietari té l’obligació de comunicar les obres que pretén realitzar. No fer-ho és una infracció greu. Implica el pagament d’una sanció econòmica i la regularització de les obres. L’Ajuntament, amb la concessió del permís, verifica que les obres compleixin amb les Ordenances Municipals, i atorga al propietari el dret legal de realitzar-les. A més a més, quan les obres a realitzar alterin o modifiquin qualsevol element comú de l’edifici, com a façanes, patis, estructura o instal·lacions comunes, haurà de demanar-se permís a la comunitat de propietaris.

  Per a això, el propietari haurà de posar a disposició de la comunitat el projecte de les obres perquè els veïns puguin fer les al·legacions corresponents i, si escau, concedeixin o deneguin el permís, sempre per escrit. Un aspecte fonamental per fer unes obres de reforma amb èxit és cercar una empresa que sigui qualificada. Cal evitar contractar empreses o personal eventual que no ofereixin les suficients garanties de qualitat i de seguretat. Hi ha empreses que no tenen el personal assegurat o que treballen sense fer un pressupost previ detallat de les obres, o cobren sense factura per estalviar impostos.

  Tot això, encara que en principi sembli “més barat” pot convertir-se en una autèntica ruïna econòmica. És important comprovar que l’empresa disposa d’una assegurança de responsabilitat civil, esgrimint la corresponent pòlissa i el justificant d’estar al corrent de pagament. Només així, si hi ha un accident o qualsevol problema, el propietari de les obres podrà reclamar qualsevol desperfecte.

  A més a més, no s’han de començar les obres sense un contracte amb un pressupost detallat dels treballs, el materials necessaris i la qualitat dels mateixos, signat per totes dues parts. És molt important que abans d’iniciar les obres es disposi d’un contracte amb un pressupost detallat de les mateixes on quedin perfectament definits les dades que identifiquen a l’empresa, les qualitats dels materials, el preu de la mà d’obra i els terminis d’entrega de la mateixa. És important que el contracte contempli el període de validesa, el termini de garantia legal de tota l’obra -no inferior a 3 anys tal i com s’indica a la Llei d’Ordenació de l’Edificació-, així com dels aparells i electrodomèstics que puguin formar part o estar inclosos en els treballs de reforma contractats. En aquest contracte també han d’estar definides les condicions de pagament i els impostos aplicables a la mateixa, clàusules de rescissió, penalitzacions, la valoració d’obres no contemplades inicialment, etc.

  Finalment, en el contracte ha d’existir un espai on l’empresa i el propietari signen l’acceptació del mateix i es comprometin, respectivament, a les condicions que s’estipulen. Abans de fer qualsevol reforma és molt important assessorar-se per un Aparellador. Poden existir patologies ocultes que caldria considerar o obres que no es consideren inicialment i que caldria fer-ho per qüestions tècniques .

  És fonamental sol·licitar el permís municipal d’obres, i si l’obra afecta elements comuns, el de la comunitat de propietaris. Han d’encarregar-se els treballs de reforma a una empresa qualificada que tingui el personal assegurat i disposi d’una assegurança de responsabilitat civil.

  Contacti amb nosaltres i disposarà de qualitat de servei i responsabilitat profesional.

 • La comunitat enfront del manteniment

  A la ciutat, la majoria de persones viu en edificis d’habitatges en una petita societat: la comunitat de veïns. La majoria de les comunitats de veïns viu en règim de propietat horitzontal sota la regulació de la Llei de Propietat Horitzontal, que determina entre altres aspectes, els drets i obligacions de cada membre de la comunitat enfront de la conservació, ús i manteniment del seu habitatge i de l’edifici.

  L’edifici consta d’un conjunt d’elements comuns i la comunitat ha de responsabilitzar-se del seu manteniment. La coberta compleix una funció protectora de l’agressió climàtica. És un element comunitari encara que en alguns casos el seu ús sigui privat, com alguns àtics. Necessita revisions periòdiques, petites reparacions puntuals i una bona neteja.

  L’estructura té la missió de sostenir l’edifici. Cal revisar-la periòdicament per veure l’estat dels seus components, i sobretot evitar els mals usos que puguin perjudicar la seva resistència. Façanes i mitgeres són l’embolcall protector de l’edifici. L’agressió del clima i la pol·lució malmeten les seves parts, pel que necessiten una neteja i pintat periòdics, reparació de petits escrostonats i la protecció dels seus elements metàl·lics. Els traçats de les xarxes d’aigua, gas, electricitat i sanejament, des de les connexions existents a la façana de l’edifici fins als punts d’entrada en cada habitatge són comunitaris. Necessiten revisions periòdiques i en el cas del gas, inspeccions oficials.

  Els vestíbuls, l’escala, l’ascensor i els diferents replans són també comunitaris. Necessiten neteja, un pintat periòdic i petites reparacions a causa de l’ús i, alguns com l’ascensor, un manteniment obligatori. Altres elements com a patis i ulls de bou són també comunitaris i el seu manteniment és responsabilitat de tots. La escriptura de propietat de cada habitatge determina un coeficient de participació en totes aquestes parts comunes.

  Cada propietari, als efectes legals té en la seva escriptura una quota de participació en les diferents despeses que es generin en la reparació i manteniment dels elements comuns de l’edifici. D’altra banda, cal tenir present que la realització d’obres que puguin representar una alteració o modificació d’algun dels elements comuns de l’immoble requereix l’aprovació unànime de la comunitat. La comunitat de propietaris ha de prendre consciencia i organitzar-se per poder dur a terme un bon manteniment de l’edifici La comunitat de propietaris ha d’estar perfectament constituïda, amb president, secretari i tresorer, tenir les seves reunions periòdiques i aixecar acta de totes.

  És important que disposi d’un fons comú (fons de reserva) per fer front a les despeses periòdiques de manteniment o qualsevol eventualitat i, a més a més, els seus membres han de conèixer el contingut de la Llei de la Propietat Horitzontal. D’altra banda, si la comunitat disposa d’un manual d’ús i manteniment específic per al seu edifici podrà gestionar mes fàcilment les tasques de manteniment ja que coneixerà totes les operacions que ha de realitzar. La llei de Propietat Horitzontal regula els drets i obligacions de tots els membres de la comunitat d’un edifici. Algunes parts de l’edifici han de seguir operacions de manteniment obligatòries, com la instal·lació del gas i l’ascensor.

  La comunitat de propietaris ha d’estar perfectament constituïda, amb president, secretari i tresorer, i tenir reunions periòdiques. Per dur a terme el manteniment és important disposar d’un manual d’ús i manteniment de l’edifici. Si no es té, un aparellador el pot fer i gestionar correctament les operacions i el calendari de manteniment en benefici de la comunitat.